Algemene voorwaarden

Al onze prijzen zijn van drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Boca verhuur is telefonisch (op werkdagen na 17:00) of per WhatsApp bereikbaar op 06-14876010

Om de prijzen laag te houden werken wij zoveel mogelijk met afgesproken haal en brengtijden.

Halen (okt/mrt)

Donderdag 18:15 of

Zaterdag 8:15

Retourneren:

Maandag 18:15

Of anders bevestigd. Graag ook die tijden aanwezig zijn! Wij verwachten dat u uiterlijk een kwartier na de afgesproken tijd aanwezig bent. De prijzen zijn per dag, als service betaald u de dagprijs voor 1 heel weekend!

De spullen voor het weekend kunnen op donderdag al gehaald worden op (tijden worden altijd vooraf per e-mail vastgelegd) en op maandag worden geretourneerd.

Mocht u onverwachts met spoed iets nodig hebben dan kunt u contact met ons opnemen en kijken we wat er mogelijk is.

Boca Verhuur verhuurt alleen in de regio, dit betreft de volgende plaatsen: Nijkerk, Amersfoort, Amersfoort Vathorst, Hoevelaken, Hooglanderveen, Hoogland, Leusden, Bunschoten Spakenburg, Eemnes, Huizen, Bussum, Zeewolde, Putten, Ermelo, Harderwijk, en Soest.

Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat De Verhuurder een opdracht of een bestelling schriftelijk of via mail heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk of via mail heeft bevestigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door De Verhuurder.

Reserveren en annuleren
Het is mogelijk om de voor verhuur bestemde zaken bij De Verhuurder te reserveren. In geval van annulering van de reservering worden de reserveringskosten in rekening gebracht door de Verhuurder. Bij Annulering tot 5 dagen vanaf de huur periode bent u 25% van het huur bedrag verplicht te betalen. Bij annulering binnen 3 dagen vanaf de huur periode bent u verplicht 50% van de huursom te voldoen. Mits anders schriftelijk overeengekomen.

Huurtermijnen
Alle zaken worden voor tenminste 1 dag gehuurd, ook ingeval de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert. wij spreken vooraf per e-mail de haal en brengtijden af waar stipt aan gehouden dient te worden. Zaken die na de schriftelijk afgesproken tijd geretourneerd worden, worden als te laat geretourneerd beschouwd. In dat geval verbeurt de huurder de boete zie artikel terruggave. Mits anders schriftelijk overeengekomen.

Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder
De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast geldt voor de verschillende zaken een afzonderlijke gebruiksaanwijzing. De huurder is verplicht deze gebruiksaanwijzing te volgen en deze gebruiksaanwijzingen maken integraal deel uit van deze voorwaarden.
Bij de huur van een heteluchtkanon op gas dient de heteluchtkanon in een goed geventileerde ruimte te staan. Ook is het van belang dat deze niet te dicht ergens tegen aan staat.

Bij slechte weeromstandigheden, veel wind of storm wordt geadviseerd de tent niet op te zetten. Gebeurt dit wel dan is dit een risico voor de huurder.

De tafelrokken zijn zeer brandgevoelig. Er wordt geadviseerd hier niet bij te roken. Sigaretten as kan al brandgaten geven. Ook is dit uiteraard de verantwoordelijkheid van de huurder.

Boca Verhuur stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel.

Schade/verlies
Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan De Verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder.

Controle van het gehuurde
Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij De Verhuurder.

Risico laden/lossen
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde zaken, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.

Teruggave
De gehuurde zaken dienen op de afgesproken tijd geretourneerd te worden bij De Verhuurder. Huurder neemt hierbij in acht de per e-mail afgesproken tijden in acht.
Indien gehuurde zaken geretourneerd worden nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken, is de huurder direct van rechtswege in verzuim, en verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van twee keer de huurprijs. Daarnaast behoudt De Verhuurder het recht om alle schade die zij leidt als gevolg van het te laat retourneren van de gehuurde zaak/zaken, te verhalen op de huurder.
De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komen de schade die De Verhuurder hierdoor lijdt.

Betaling
Betaling van de overeengekomen huurprijs vindt plaats bij het afhalen van de zaken of bij bezorging/plaatsing van de gehuurde zaken. Alle betalingen dienen contant plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval tussen De Verhuurder en de huurder is overeengekomen dat betaling zal geschieden door voldoening van de door De Verhuurder toegezonden facturen, zal de huurder de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Indien de huurder van rechtswege in verzuim verkeert heeft De Verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente en tevens op alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van De Verhuurder op de overeengekomen huurprijs.dt en de kosten die De Verhuurder hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.

Kortingsbonnen
Heeft u een kortingsbon van ons ontvangen? Deze kunt u eenmalig een lang weekend gebruiken voor het huren van onze spullen. Bij het huren van onze spullen dient u de kortingsbon af te geven. Ongetekende kortingsbonnen zijn niet geldig. Graag bij het bevestigen van de overeenkomst aangeven dat u een kortingsbon heeft. Kortingsbonnen zijn niet mogelijk in combinatie met andere acties.